4
33
mm
1
6

з серії ПРОСТІР НАВКОЛО, 2021

h- 240 cm. смоли, штучний мармур, нержавіюча сталь.
.
В ро­боті «Простір нав­ко­ло» про­цес ство­рен­ня відбу­вав­ся від зво­рот­но­го: це не вис­ловлен­ня пев­них ідей, а сам про­цес мірку­ван­ня. Ав­тор вдаєть­ся до ек­спе­римен­ту, праг­ну­чи за до­помо­гою скуль­птур­ної фор­ми схо­пити об­ри­си і зафіксу­вати простір нав­ко­ло лю­дини, помірку­вати над й­ого при­родою та якос­тя­ми. Це та­кож досліджен­ня відно­син лю­дини з ото­чен­ням, звер­нення до пи­тан­ня сво­боди осо­бис­тості в умо­вах соціаль­них та куль­тур­них впливів. На­зар Білик роз­гля­дає цю скуль­пту­ру рад­ше не як са­мостій­ний твір, а як про­цес ви­яв­лення, до­поміжний засіб у фіксації ди­наміки взаємодії індивіда із сак­раль­ним, соціаль­ним чи куль­тур­ним се­редо­вищем: «Я ніби ки­даю рідку ма­терію біло­го гіпсу в се­редо­вище і во­на ото­чує по­рож­не­чу та ви­яв­ляє при­сутність лю­дини. Об­ри­си лю­дини на­бува­ють амбіва­лен­тних якос­тей — во­ни є цен­тром, яд­ром, нав­ко­ло яко­го ок­реслюєть­ся простір, але вод­но­час не стіль­ки об’єктом, скіль­ки інстру­мен­том для ць­ого ви­яв­лення».

У са­мому ць­ому прин­ципі роз­кри­ваєть­ся ос­новна ідея та ме­тод ро­боти. Не фо­кусу­ючись на скуль­птур­но­му зоб­ра­женні, ху­дож­ник про­понує гля­дачеві за до­помо­гою влас­ної у­яви ви­добу­ти зоб­ра­жен­ня з се­редо­вища нав­ко­ло «неісну­ючої скуль­пту­ри» лю­дини. Та­ким чи­ном гля­дач має змо­гу са­мостій­но, за до­помо­гою влас­ної свідо­мості, за­вер­ши­ти про­цес тво­рен­ня об’єкта, звер­та­ючись до се­редо­вища, що виз­на­чає й­ого влас­ти­вості – а от­же і є ос­новним пред­ме­том ціка­вості для ав­то­ра.

У людсь­ких пор­тре­тах у центрі сфе­ри «Прос­то­ру нав­ко­ло» не роз­гледіти ха­рак­терних індивіду­аль­них рис, во­ни їх нав­мисне поз­бавлені. Ці пор­тре­ти є універ­саль­ною мас­кою в різних про­екціях, яку ав­тор за­пози­чив із прог­ра­ми для вірту­аль­но­го мо­делю­ван­ня. Це про­тотип осо­бис­тості, в кот­ро­му існу­ють аб­со­лют­но всі мож­ли­вості та зак­ла­дена ди­наміка змін. Подібно до прин­ципів кван­то­вої ме­ханіки, ней­траль­ний об­раз стає вмісти­лищем різно­манітних по­тенцій, котрі здатні про­яви­тися за­леж­но від ото­чу­ючих умов, за­леж­но від се­редо­вища та прос­то­ру нав­ко­ло.

На­таля Ма­цен­ко

Back to Top